Consells i Comissions

 

La Parròquia de Sant Pere de les Puel·les forma part de l'Arxiprestat de la Catedral de l'Arquebisbat de Barcelona, i està representada a les reunions del Consell Arxiprestal.

Es reuneix de forma ordinària dues vegades a l'any. La seva missió és l'estudi i posada en pràctica de fonts de finançament ordinàries de la Parròquia, així com de les obres de restauració i conservació de l'edifici.

La figura del coordinador parroquial té com a missió fer d'enllaç entre les diferents àrees parroquials, tot vetllant per la coordinació d'àrees i grups. A més, té cura de la representació de la Parròquia davant d'entitats i organismes.

La Comissió Gestora està formada pel Rector, el Coordinador parroquial, i sis responsables d'àrees parroquials. És una comissió permanent que gestiona els afers diaris de la Parròquia. Es reuneix de forma ordinària una vegada al mes.

El composen els representants dels diversos grups parroquials, els responsables d'àrea, el coordinador parroquial i el rector. Tracta de tota la problemàtica de la parròquia, revisa el que es fa i estudia noves propostes perquè l'Evangeli arribi a tot arreu. Es reuneix de forma ordinària dues vegades a l'any.